فصلنامه آماد و فناوری دفاعی (AMFAD) - پرسش‌های متداول