فصلنامه آماد و فناوری دفاعی (AMFAD) - واژه نامه اختصاصی